POSTUP PRI ODBERE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

lab logo2

Najčastejší druh biologického materiálu , ktorý sa analyzuje v medicínskom  laboratóriu je

  • Sérum  - väčšina biochemických analytov
  • Plná nezrážavá  venózna  krv – na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu
  • Kapilárna krv – na kapilárnu glykémiu, acidobázu
  • Plazma –  na hemokoagulačné vyšetrenie a niektoré špeciálne biochemické vyšetrenia
  • Moč – na biochemické alebo morfologické vyšetrenie

Cieľom každého vyšetrenia je získať spoľahlivý výsledok. Spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení nezávisí len od kvality analýzy samotnej vzorky (tzv. analytická fáza), ale aj kvality, odberu, transportu, starostlivého spracovania a uchovávania vzoriek (tzv.predanalytická fáza).

Odber venóznej krvi

Odber krvi sa odoberá najčastejšie z periférnej žily v lakťovej jamke, pokiaľ možno nie z ramena, kde je privádzaná infúzia. Pacient by mal ležať. Ak sa odber robí v sede, pacient má sedieť najmenej 15 min. pred odberom. Miesto asi 10 cm nad odberom sa jemne pritlačí škrtidlom, nikdy nie dlhšie ako 1 min. Koža sa pred vpichom dezinfikuje . Mies¬to sa po dezinfekcii nechá zaschnúť, pretože alkohol môže spôsobiť hemolýzu. Odber sa robí ihlou, ktorej priemer zodpovedá priemeru žily. Ihla s priemerom väčším ako 1 mm môže spôsobovať uvoľnenie vaskulárnych fragmentov, ktoré môžu ovplyvniť parametre hemostázy. V ihle s priemerom menším ako 0,7 mm vzniká vysoký tlak s hemolýzou a aktiváciou trombocytov. Rýchlosť odobratia krvi do vákuových skúmaviek je daná vákuom, ak sa odoberá do iných skúmaviek, treba postupovať pomaly, aby nedošlo k poškodeniu buniek a k hemolýze. Pri odbere venóznej krvi otvoreným systémom je potrebné nechať venóznu krv do skúmavky voľne vytekať. V žiadnom prípade sa nesmie odoberať krv do veľkej striekačky, z ktorej sa potom pod prudkým tlakom pretláča do iných skúmaviek. Dôležité je, aby bola skúmavka naplnená predpísaným objemom krvi.
Odber krvi sa robí najčastejšie ráno nalačno medzi 7.-9.hodinou.Pacient 10-12 hodín pred odberom by nemal konzumovať mastné jedlá, piť alkohol, čiernu kávu a fajčiť. Deň pred odberom by mal vynechať všetky lieky , ktoré nie sú nevyhnutne potrebné ( lieky na pravidelné užívanie ordinované lekárom  nevysadzuje , ak ho na to špeciálne neupozornil lekár ).Pred odberom je vhodný dostatočný príjem tekutín ( voda, nesladený čaj ).
 Pacient by mal prísť na odber dostatočne včas. Minimálne 30 minút pred odberom má byť v kľude – fyzická námaha a stres vedie k zmenám v koncentrácii biochemických parametrov a môže viesť k falošným výsledkom.

Odber venóznej krvi na biochemické a imunochemické vyšetrenie

Krv sa odoberá do špeciálnych odberových skúmaviek.
•    uzavretý vákuovaný systém
•    otvorený systém

Odber venóznej krvi na hematologické vyšetrenie

Krv sa odoberá do skúmaviek s obsahom látky, ktorá zabraňuje zrážaniu krvi. Je potrebné dodržať správny objem odobratej vzorky podľa rysky na skúmavke. Krv určenú na hematologické vyšetrenia v odberových skúmavkách v žiadnom prípade intenzívne netrasieme- ale premiešame niekoľkými prevráteniami skúmavky - hneď po odbere - aby sa rovnomerne rozmiešala krv s protizrážavým činidlom a nedošlo ku vzniku krvných zrazením. Krv v skúmavke sa nesmie speniť!!!
•    Na vyšetrenie krvného obrazu sa používa skúmavka s s antikoagulačným činidlom K2EDTA alebo K3EDTA
•    Na hemokoagulačné vyšetrenie sa používa skúmavka s obsahom citrátu sodného. ( pri odbere sa nesmú používať heparinizované katétre a kanyly)

Odobratú krv  je potrebné dopraviť do laboratória najneskôr do 2 hodín po odbere!!


Odber kapilárnej krvi

Odber z kapiláry sa používa na stanovenie kapilárnej glykémie  a na stanovenie parametrov acidobázickej rovnováhy a krvných plynov. Robí sa z bruška prsta ruky, ušného lalôčika alebo z pätičky (novorodenci ). Pred odberom je potrebné vykonať hyperemizáciu miesta vpichu  a dezinfekciu.
Prvá kvapka krvi sa zotrie, ľahkým tlakom v okolí miesta vpichu sa vytvorí ďalšia kvapka , ku ktorej sa priloží kapilára, krv sama steká do kapiláry. Kapiláru nasadzujeme tesne k rane aby krv voľne odtekala.

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie kapilárnej glykémie

Po pichnutí sterilnou lancetou sa odoberie potrebné množstvo krvi do skúmavky s obsahom fluoridu sodného, ktorý pôsobí ako inhibítor glykolýzy, čím zabezpečí stabilnú hladinu glukózy v odobratej vzorke až 24 hodín.

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy a krvných plynov.

Krv sa odoberá do kapiláry obsahujúcej suchý Li-heparín. Po naplnení do kapiláry sa do nej vloží drôtik a oba konce sa uzavrú zátkami. Pomocou magnetu sa krv v kapiláre dôkladne premieša. V kapiláre nesmú byť vzduchové bubliny !!!.  Krv na vyšetrenie ABR a krvných plynov má byť vyšetrená prakticky okamžite, aby nedošlo k poklesu pH, pO2 a vzostupu pCO2. Krv je nutné doručiť na analýzu do 10 minút po odbere. V ostatných prípadoch krv je možné vyšetriť do 1 h, ak je do laboratória transportovaná v boxe chladenom ľadom.

Odber moču

Na odber moču sa používajú sklenené alebo plastové skúmavky, močové poháre alebo zberné nádoby. Vyšetruje sa čerstvý ranný stredný prúd moču alebo zbieraný moč za určené a presne udané časové obdobie.

Jednorázový odber moču

Pacient odoberie čerstvý ranný stredný prúd moču. Pred odberom je potrebné vykonať intímnu hygienu. Prvá časť moču sa vymočí do toalety, stredný prúd moču sa zachytáva do čistej odberovej nádobky. Na vyšetrenie je potrebné 10 ml moča.

Zbieraný moč

Najčastejšie za zber moču vykoná za časové obdobie 12 a 24 hodín.
Pred odberom je potrebné vykonať vykonať  intímnu hygienu. Pri 24 hodinovom zbere moču sa pacient v deň zberu ráno v určitú dobu vymočí do toalety. Od tej určenej doby potom zbiera moč do odberovej nádoby. Po uplynutí 24 hodín od začatia zberu sa vymočí posledný krát do odberovej nádoby. Objem moču je potrebné zmerať s presnosťou na ml a napísať na žiadanku. Celý objem moču sa dôkladne premieša a do močovej skúmavky sa odleje  10-15 ml na vyšetrenie.

Označenie biologického materiálu

Pri odosielaní biologického materiálu do laboratória je potrebné správne, presne a čitateľne  vyplniť žiadanku na vyšetrenie ( sprievodný lístok ). Na žiadanke ( sprievodnom lístku ) musia byť:
•    Meno a priezvisko pacienta
•    Rodné číslo
•    Číslo zdravotnej poisťovne
•    Všetky diagnózy
•    Dátum a čas odberu
•    Pečiatka a podpis lekára
•    Zoznam požadovaných vyšetrení
Odberové nádoby s biologickým materiálom je nutné označiť čitateľne menom, priezviskom, a dátumom narodenia pacienta.

Príjem biologického materiálu

Príjem materiálu do laboratória je zabezpečený v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00 hodiny. Po tomto čase od 15:00 do 07:00 hodín a v dňoch pracovného pokoja je zabezpečený službukonajúcou laborantkou.

Základné informácie o čase vyšetrenia

Biochemické a hematologické rutinné vyšetrenia sa robia v nepretržitej prevádzke.
Biochemické špeciálne vyšetrenia sa robia v pracovných dňoch od 7,00 – 15,00 hod.
Po ukončení biochemických analýz sa krvné vzorky skladujú v primárnych skúmavkách v chladničke pri teplote +4°C až +8°C po dobu 48 hodín. Do tejto doby je možné telefonicky požiadať o doplnenie biochemických vyšetrení ( pre niektoré analyty je potrebný nový odber).

Časová dostupnosť výsledkov

V našom  laboratóriu sa statimové vyšetrenie robia prednostne, podľa počtu vyšetrení , druhu a rozsahu, je možné výsledok vydať najskôr o hodinu od príjmu vzorky v našom laboratóriu.

Ústne požiadavky na vyšetrenie (dodatočné vyšetrenia - doordinácie)
Ústne (telefonické) požiadavky na vyšetrenie možno dodatočne vykonať zo vzoriek už do laboratória dodaných pri dodržaní nasledujúcich pravidiel:
- dodatočné vyšetrenie (doordinácia) požadované ako súrne, budú vykonané ihneď po telefonickom objednaní, je nutné poslať žiadanku označenú "doordinácia" s parametrami .
 - dodatočné rutinné vyšetrenia (nie súrne) budú vykonané po zaslaní žiadanky označenej v poznámke „doordinácia“. U niektorých analytov nie je možné zo skladovaného biologického materiálu vyšetrenie urobiť pre nestabilitu analytu. Laboratórium skladuje sérum 48 hodín. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetrenia nemožno vykonať a je nutný odber novej vzorky. Plná krv sa neskladuje.

Spôsob doručenia výsledkov

Potvrdené výsledky odchádzajú do nemocničného informačného systému na pokyn personálu laboratória alebo automaticky počas výtlače výsledkových listov. Výsledky sú z laboratória v tlačenej podobe expedované v deň ukončenia vyšetrenia, resp. nasledujúci pracovný deň. Pre klinické oddelenia a ambulancie v areáli NsP sa vkladajú do uzamykateľných schránok.

Odborná komunikácia a poskytovanie informácií

Naše laboratórium má záujem budovať a udržovať partnerské vzťahy a spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a zdravotníckymi pracovníkmi s cieľom poskytovať kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť.
Sme pripravení poskytnúť Vám všetky informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej kvality preanalytickej aj postanalytickej fázy vyšetrení (pomoc pri interpretácii výsledkov).
Komunikovať s nami je možné osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom. O nových vyšetreniach a zmenách Vás informujeme prostredníctvom informačných listov, ktoré Vám posielame vo vytlačenej forme a súčasne sú zverejnené na internete. Na našej stránke je možné získať informácie o príprave pacienta, odbere materiálu, interferenciách, referenčných hodnotách, dostupnosti vyšetrenia, odberovom materiáli, transporte materiálu, aj interpretácii výsledkov.
Na požiadanie Vás navštívi zástupca laboratória a prerokuje s Vami všetko, o čo máte záujem. Ak si naše laboratórium zvolíte za partnera,  poskytneme Vám odberový materiál, ktorý je vhodný na laboratórne vyšetrenia, ktoré máme v našom sortimente.